مدیریت یعنی کار کردن با مردم، به کمک مردم و برای مردم به خاطر رضای خدا
رکوردی ثبت نشده است.

فعالیت های روستا

مطلبی ثبت نشده است.
مطلبی ثبت نشده است.

نظرسنجی

به نظر شما مهم ترین مشکل ویا مسئله روستای کرند درحال حاضر کدامیک ازگزینه های زیر می باشد؟

ویدیو

ویدیویی ثبت نشده است.

آب و هوا

موقیت جغرافیایی