مقالات و پایان نامه ها

b (2057)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم دارويي دانشکده علوم و فناوريهاي نوين، گروه زيست شناسي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ((M.Sc)) گرايش: ميکروبيولوژي عنوان: طراحي و استقرار روش جديد سم زدايي سريع از واكسن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2058)

دانشکده علوم کشاورزي گروه علوم دامي (ژنتيک و اصلاح نژاد) عنوان: تجزيه زندهماني و بررسي اثر عوامل مختلف بر آن در برههاي گيلاني از: متين نداف فهميده استاد راهنما: دکتر نويد قويحسينزاده استاد مشاور: مهندس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2039)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده‌ي تحصيلات تکميلي، گروه کشاورزي. پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد”.M. S” گرايش: بيوتکنولوژي عنوان: بررسي تنوع ژنتيکي جمعيتهاي Agropyon elangatum با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و الکتروفورز پروتئين Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2050)

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اينکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهميت جايگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2040)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي گروه زراعت پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.Sc. ) گرايش : زراعت عنوان: بررسي اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2051)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مکانيک بهينهسازي خواص تشعشعي لايههاي نازک پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک- تبديل انرژي بابک برادران نقشينه استاد راهنما دکتر احمد صابونچي 1393 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مکانيک بهينهسازي خواص Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2041)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي گروه زراعت پايان نامه براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد (M.Sc. ) گرايش : زراعت عنوان: بررسي اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2052)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مکانيک بهينهسازي خواص تشعشعي لايههاي نازک پايان‌نامه کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک- تبديل انرژي بابک برادران نقشينه استاد راهنما دکتر احمد صابونچي 1393 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده مهندسي مکانيک بهينهسازي خواص Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2042)

دانشگاه آزاد اسلامي دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A در رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان ايرادات شکلي و ماهوي مقررات موضوعه قصاص نفس از منظر قانون مجازات اسلامي Read more…

By 92, ago